Skip to main content
Keep yourself updated! Sign up for our newsletter.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website en donatiebetalingen

IMPACT direct is een stichting (“stichting”) opgericht naar Nederlands recht op 12 juni 2020. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78278937 en zijn statutair gevestigd in Weurt (gemeente Beuningen). U kunt contact met ons opnemen via info@impactdirect.eu.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website (www.impactdirect.eu) en elk gebruik dat u maakt van de betalingsdiensten voor donaties die via de website worden aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op onze website.

WIJ VERZOEKEN U DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN, AANGEZIEN HET BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN. DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN BINDEND.

De Algemene Voorwaarden zijn hierbij van toepassing op alle gebruikers van de IMPACT direct-website en de diensten voor het betalen van donaties. Door impactdirect.eu op welke manier dan ook te gebruiken, verklaart u deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan en ons Privacybeleid te accepteren.

Door akkoord te gaan met deze online overeenkomst, accepteert u volledig gebonden te zijn aan alle Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze Algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Houd er rekening mee dat onze Services alleen beschikbaar zijn voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Hoewel de algemene informatie op onze website geschikt is voor gebruikers van alle leeftijden, moet u ouder zijn dan 18 jaar om gebruik te kunnen maken van de Diensten en de betaalmethoden die op onze website worden weergegeven.

Woordenlijst van gebruikte termen

Stichting IMPACT direct: Dat zijn wij! iMPACT direct wil bijdragen aan de impact van Afrikaanse NGO’s op een manier die sneller, goedkoper en effectiever is

Donateur: Een persoon of rechtspersoon die een donatie doet via de IMPACT direct-website en daarmee bijdraagt aan een of meer van onze geldinzamelingsacties.

Ontvangende niet-gouvernementele organisaties (NGO’s): organisaties die de donaties ontvangen die via onze website worden gedaan. De ngo’s die op deze website worden gepresenteerd, zijn de uiteindelijke begunstigden van de donaties en zij zullen dit geld gebruiken om hun impact in de gemeenschappen waarin ze werken te vergroten.

Partners: Partnerorganisaties waarmee iMPACT direct samenwerkt om een sneller, goedkoper en effectiever donatieproces op te zetten. Partners worden vermeld op onze website.

Donatie: geld toegewezen aan de ngo’s die op onze website staan vermeld. Toewijzingen kunnen worden gedaan aan één, meerdere of alle NGO’s die op onze website staan vermeld (donateurs kunnen ervoor kiezen om een algemene donatie of een specifieke donatie te doen).

Valuta van de donaties: Elke donatie wordt gedaan in EURO. Als u een andere valuta gebruikt, wordt de bijbehorende wisselkoers bepaald door een Betaalinstelling en aan u meegedeeld voordat de transactie wordt voltooid.

Bevestigingsbericht: Dit is het bericht dat u van ons ontvangt nadat u een donatie heeft gedaan of u heeft geabonneerd op een volgende donatie. Het bericht zal duidelijk aangeven hoeveel u heeft gedoneerd, en voor opeenvolgende donaties, de frequentie van aanstaande betalingen.

Oproep voor fondsenwerving: Fondsenwervingscampagne met een officiële start- en einddatum, gedurende welke tijd donaties kunnen worden gedaan aan alle of een van de NGO’s die op de IMPACT direct-website worden gepresenteerd.

Startdatum: Startdatum van een oproep tot fondsenwerving: eerste dag waarop via onze website donaties kunnen worden gedaan voor een specifieke oproep tot fondsenwerving.

Einddatum: einddatum (sluiting) van een beroep op fondsenwerving. Op deze datum wordt 95% van het totale bedrag dat aan elke vermelde NGO is gedoneerd tijdens de oproep voor fondsenwerving, dienovereenkomstig uitbetaald aan elke NGO. Overmakingen door IMPACT rechtstreeks aan de ontvangende ngo’s worden in bulk gedaan om kosten te besparen.

Implementatieperiode: de periode waarin ontvangende ngo’s de donaties zullen gebruiken om activiteiten te ondernemen die hun impact vergroten, zoals beschreven op onze website.

Website: Hiermee wordt de website bedoeld die wordt beheerd door de Stichting IMPACT direct: www.impactdirect.eu en elke volgende website die voor hetzelfde doel is opgezet. www.impactdirect.eu is ontworpen door CAPREA MEDIA B.V.

Updates: ontvangende ngo’s zullen algemene updates geven over hun werk en de context waarin ze opereren, evenals updates over het gebruik van fondsen die zijn ontvangen via IMPACT-oproepen voor directe fondsenwerving (tijdens de opeenvolgende plannings-, implementatie- en rapportagefasen van relevante activiteiten).

1. Doneren via IMPACT direct

1.1 Donatieproces

a) Tussen de startdatum en de einddatum kunnen donateurs een ngo selecteren om aan te doneren of in plaats daarvan een algemene donatie doen die gelijkelijk wordt verdeeld over de vermelde ngo’s. Elke donateur bepaalt hoeveel hij doneert. Er is geen voorgeschreven minimum of maximum bedrag. De Start- en Einddatum zullen duidelijk worden vermeld in de IMPACT directe communicatie.

b) Op de Einddatum wordt 95% van het totale gedoneerde bedrag tijdens de oproep voor fondsenwerving (pro rata) overgemaakt aan de respectievelijke NGO’s. Als het streefbedrag van de fondsenwerving niet wordt bereikt, wordt nog steeds 95% van alle ontvangen donaties (pro rata) overgemaakt aan de genoemde NGO’s.

c) Zodra de donaties zijn ontvangen, zullen de ontvangende ngo’s de financiering gebruiken om activiteiten uit te voeren om hun impact te vergroten, in overeenstemming met de beschrijving van hun activiteiten op onze website. Ontvangende ngo’s zullen moeten rapporteren over het gebruik van deze fondsen (deze informatie zal worden gepubliceerd onder de tabbladen ‘updates’ en ‘NGO’ van onze website).

1.2 Specificaties

a) Elk Fondsenwervend Beroep staat open voor donaties gedurende een gespecificeerde periode – aangekondigd op de website – beginnend op de Startdatum. Indien binnen deze termijn het streefbedrag voor fondsenwerving is behaald, kan het beroep tot fondsenwerving doorlopen tot het einde van de termijn.

b) Op de Einddatum zal iMPACT direct 95% van alle ontvangen donaties bulksgewijs overmaken naar de NGO’s, in de vorm van een subsidie (overschrijvingen zullen in bulk worden gedaan om kosten te besparen en het duurt meestal 2 [twee] dagen om te verwerken). Elke uitbetaling is een onvoorwaardelijke subsidie en de ngo’s die we financieren hebben geloofwaardigheidstests doorstaan.

c) Mocht een ontvangende ngo worden ontbonden, failliet worden verklaard of surseance van betaling aanvragen, dan zal IMPACT direct alle nodige regelingen treffen om de donaties door te sturen naar andere ngo’s in ons programma.

d) Als een donatie wordt gedaan in een andere valuta dan de EURO, is de toepasselijke wisselkoers die welke op de dag van de transactie door een Betaalinstelling is vastgesteld en aan de donor is meegedeeld. Donateurs die in andere valuta dan de EURO betalen, stellen zich daardoor bloot aan valutaschommelingen.

1.3 toezeggingen van IMPACT direct

iMPACT direct zal alle redelijke maatregelen nemen om te zorgen voor een correct beheer van de via haar website geïnvesteerde middelen voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Wij, het iMPACT direct-team, verbinden ons hierbij tot:

a) Voer een zorgvuldige selectie uit van ngo’s die echt impact hebben in hun gemeenschappen en blijk geven van vertrouwen, transparantie en ethisch gedrag.

b) Maak 95% van alle donaties die via onze website worden gedaan rechtstreeks over naar de NGO’s die op onze website worden gepresenteerd.

c) Gebruik de resterende 5% om de kosten van dit pilootproject te dekken (bv. notaris- en bankoverschrijvingskosten) en als investering voor eventuele vervolgkosten (bv. websitekosten, overschrijvingskosten). In het geval dat iMPACT direct na de pilot ophoudt te bestaan, wordt het resterende geld op de bankrekening van iMPACT direct gelijkelijk verdeeld over alle NGO’s die aan de pilot hebben deelgenomen.

d) Rapporteren over onze activiteiten en bevindingen op een open en transparante manier, door financiële rapporten en verhalen over behaalde resultaten te publiceren op onze website en/of gerelateerde sociale media-accounts.

e) Naast het inzamelen van donaties namens lokaal geleide partner-ngo’s, kunnen we ook ngo’s uit onze database selecteren en koppelen aan derde partijen die lokaal geleide ngo’s willen ondersteunen of ermee willen samenwerken.

Om het bovenstaande te waarborgen, behoudt iMPACT direct zich het recht voor om:

f) Updates van zijn website verwijderen; of te

g) Verwijder een NGO van haar website

zonder de noodzaak om de ngo, eventuele donoren die die ngo hebben gefinancierd of enige andere gebruiker van deze website te vergoeden.

1.4 Rechten en verantwoordelijkheden van donoren

Door te doneren via deze website draagt u bij aan economische ontwikkeling (of armoedebestrijding), voedselzekerheid en/of onderwijs in Afrika en verbetert u zo het leven van anderen. In ruil daarvoor kunt u updates en rapporten verwachten (op deze website, via nieuwsbrieven en gerelateerde sociale media-accounts) van iMPACT direct en van de NGO die u steunde.

a) Als je eenmaal een donatie hebt gedaan, heb je niet het recht om je geld terug te vorderen, tenzij de ngo waaraan je hebt gedoneerd ophoudt te bestaan, of andere tekortkomingen namens de ngo aan het licht komen vóór de einddatum van het relevante geldinzamelingsverzoek.

b) Als donateur bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van uw belastingaangifte; Stuur ons echter een e-mail voor hulp bij het claimen van belastingaftrek voor uw donaties.

c) IMPACT direct behoudt zich het recht voor om, zonder uitleg, donaties te weigeren die mogelijk in strijd zouden kunnen zijn met onze ethiek, waarden en visie. Donoren hebben absoluut geen recht om in beroep te gaan tegen dergelijke beslissingen.

d) Als donateur is het u niet toegestaan uw rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iMPACT direct.

1.5  Selectie, rechten en verantwoordelijkheden van deelnemende ngo’s

Onze begunstigde organisaties voeren duurzame activiteiten uit in hun gemeenschappen die een grote bijdrage zullen leveren aan het verbeteren van de levens.

a) geselecteerde ngo’s voldeden aan de volgende criteria:

 • NGO’s die officieel geregistreerd zijn (en voldoen aan lokale regelgeving).
 • NGO’s die een bankrekening hebben in het land waar ze werken (en een KYC-check hebben gehad).
 • NGO’s kunnen financiële jaarverslagen uit het verleden laten zien.
 • NGO’s worden lokaal geleid, lokaal opgericht en lokaal gevestigd.
 • NGO’s hebben activiteiten die draaien rond een of meer van deze 3 Sustainable Development Goals (SDG’s)
  – Armoedebestrijding / inkomensgenererende activiteiten (SDG1: Geen armoede)
  – Voedselzekerheid (in combinatie met klimaatslimme oplossingen) (SDG 2: Zero Hunger)
  – Voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld: volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs of secundair onderwijs) (SDG4: Kwaliteitsonderwijs)
 • Donaties via iMPACT direct maken een groot verschil voor het budget van de NGO, daarom werken we samen met twee soorten kleine NGO’s (met een jaarinkomen van minder dan € 30.000 en die van minder dan € 100.000)
 • NGO’s werken bij voorkeur in afgelegen gebieden in Afrika.
 • NGO’s werken met ontvangers die onder de armoedegrens leven.
 • NGO’s waarderen een partnerschap met ons op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en transparantie, waarin we als team werken aan gedeelde doelstellingen en visie.
 • NGO’s zullen via de website onvoorwaardelijke donaties ontvangen van donoren uit Europa, Afrika en mogelijk in de toekomst ook uit andere continenten.

b) Ontvangende ngo’s zijn verplicht om de donaties op een voorzichtige manier te gebruiken om hun impact te vergroten, zoals uiteengezet op de iMPACT direct-website.

c) Bovendien verbinden de ngo’s zich ertoe:

 • Betrek hun ontvangers bij de planning, uitvoering en evaluatie van projecten.
 • Laat zien hoe hun project levens verbetert (gefaciliteerd door ons aanvraagonderzoek, projectformulier en rapportageformaat).
 • Zijn kostenefficiënt (d.w.z. budget/levens verbeterd).
 • Transparant zijn door projectinformatie, verhalen en verslagen te delen op onze website en socials.
 • Geen rechtstreeks contact opnemen met onze financieringspartners om donaties te vragen zonder onze voorafgaande toestemming. De belangrijkste reden hiervoor is dat onze fondsenwervingsinspanningen bedoeld zijn om zoveel mogelijk ngo’s in ons netwerk van samenwerkende ngo’s ten goede te komen, meer dan één enkele ngo.

Vereisten met betrekking tot activiteitenpresentaties, updates en rapportage:

d) Ontvangende ngo’s moeten teksten en afbeeldingen aanleveren voor een projectpagina op de iMPACT direct-website (in een formaat).

e) Ontvangende ngo’s moeten het project samen met ons promoten. We kunnen bespreken hoe je dat kunt doen. We hebben regelmatige updates over hun werk nodig, inclusief updates over de context van hun activiteiten en activiteitenplanning en -implementatie, op onze Facebook-pagina of website. Bovendien kunt u uw netwerk inschakelen of deelnemen aan een online evenement voor potentiële donateurs.

f) Ontvangende ngo’s rapporteren binnen (2) twee maanden na ontvangst van het geld – om onze supporters op de hoogte te houden en betrokken te houden. Het gaat om twee eenvoudige outputrapportages en één outcomerapportage per jaar.

g) Ontvangende ngo’s moeten alle intellectuele eigendomsrechten bezitten en beheren voor de inhoud die ze aan ons leveren.

Duur van de samenwerking:

h) De samenwerking tussen iMPACT direct en een NGO is bedoeld voor een duur van drie (3) jaar. Deze periode kan met nog eens drie jaar worden verlengd na een besluit van het bestuur van iMPACT direct met als doel de NGO’s te ondersteunen om zelfvoorzienend te worden.

i) De samenwerking wordt stopgezet met een opzegtermijn van één maand door iMPACT direct of de NGO. Redenen om de samenwerking te stoppen zijn onder meer het niet nakomen van afspraken, (een sterk vermoeden van) misbruik van middelen of het niet beseffen van de duurzame impact.

2. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
Hoewel we alle passende maatregelen nemen om impactvolle donaties aan Afrikaanse NGO’s en transparante verhalen mogelijk te maken, IS IMPACT DIRECT NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN DOOR U OF DOOR DERDEN, ONGEACHT OF IMPACT DIRECT KENNISGEVING HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DIT OMVAT, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DIT IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE MANIER WAAROP SCHADE WORDT VEROORZAAKT, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE ; BEHALVE WAAR ANDERS NIET VAN TOEPASSING IS OF WETTELIJK VERBODEN.

INDIEN IMPACT DIRECT, ONGEACHT DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJK WORDT VASTGESTELD, ZIJN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN IMPACT DIRECT EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID BEPERKT TOT GELDSCHADE VAN NIET MEER DAN € 100.

WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE VEILIG, VOLLEDIG OF CORRECT ZAL ZIJN OF BLIJVEN, DAT DE SITE, DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT OF DE DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, VIRUSSEN, BUGS OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT TOEGANG TOT DE SITE ZAL ONONDERBROKEN ZIJN. DE SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN EN MATERIALEN BEVATTEN DIE DEZE OVEREENKOMST SCHENDEN OF TEGENSTRIJDIG ZIJN. BOVENDIEN IS HET MOGELIJK DAT DERDEN ONGEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN AAN DE SITE AANBRENGEN.

Slotbepalingen

Alle inhoud op onze website wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten. Inhoud die door ngo’s wordt aangeleverd voor publicatie op onze website en/of socialemediakanalen blijft het intellectuele eigendom van die ngo’s. Door inhoud aan IMPACT direct te leveren, verlenen ngo’s iMPACT direct een onherroepelijke en royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud te gebruiken voor communicatie- en marketingdoeleinden.
Deze Algemene Voorwaarden zullen geen enkel recht of rechtsvordering in of namens een andere persoon dan de partijen hierbij ten goede komen of creëren.
IMPACT direct behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen door een aankondiging van dergelijke wijzigingen op haar website te plaatsen en de herziene Algemene Voorwaarden te markeren om de datum van de herzieningen aan te geven. Door de website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst, erkent u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van iMPACT direct. Op verzoek zal IMPACT direct deze elektronisch naar u mailen.
Alle communicatie tussen IMPACT direct en gebruikers van haar website en diensten zal strikt in het Engels plaatsvinden.
Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als je een klacht hebt over onze diensten bij IMPACT direct, of een contractueel geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, moet je eerst contact met ons opnemen (info@impactdirect.eu) en de kwestie zal worden doorverwezen naar de geschillencommissie (onder toezicht van de stichtingsbestuur) voor oplossing door middel van bemiddeling. Mocht mediation niet tot een oplossing leiden, dan wordt de zaak verwezen naar de rechtbank Nijmegen.

iMPACT direct

CHANGE the story of GIVING

Contact

Sign up for our Newsletter


online concept & control © CAPREA MEDIA